• Hệ thống theo dõi thời gian Event diễn ra trong game !
-->
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Máy chủ
Lông vũ
Mở drop sau 20 ngày open
0,01 Icarus Máy chủ 3
Đá nguyên thủy 5% Kanturu 3 - Drop sau 25 ngày open 4,5
Ngọc Sinh Mệnh 3% Toàn bộ map 2,3,4,5
Ngọc Sáng Tạo 5% Toàn bộ map 2,3,4,5
Ngọc Tâm Linh 2% Toàn bộ map 2,3,4,5
Ngọc Hỗn Nguyên 4% Toàn bộ map 2,3,4,5
Ngọc Ước Nguyện 1% Toàn bộ map 2,3,4,5
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Tên sự kiện Mốc thời gian Đếm ngược Phần thưởng Maps (tọa độ)